Privacystatement R.D. Boter

R.D. Boter, gevestigd te Zeist en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30269207, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe R.D Boter met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie R.D Boter persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. deelnemers aan bijeenkomsten van R.D Boter.

2. Verwerking van persoonsgegevens
R.D Boter verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.

3. Doeleinden verwerking
R.D Boter verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het verbeteren van de praktijkwebsite www.sense-nah.nl;
 3. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond R.D Boter
verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Persoonsgegevens delen met derden
R.D Boter deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. R.D Boter deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

6. Doorgifte buiten de EER
R.D Boter geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt R.D Boter ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

7. Bewaren van gegevens
R.D Boter bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. R.D Boter hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens

8. Wijzigingen privacy statement
R.D Boter kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van R.D Boter gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

9. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht R.D Boter te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met R.D. Boter door een e-mailbericht te sturen naar R.D. Boter, rboter@sense-nah.nl .

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop R.D. Boter persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met R.D. Boter door een e-mailbericht te sturen naar R.D. Boter, rboter@sense-nah.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Mei 2018
R.D. Boter
(neuro)psychologie Sense